شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد بلوار خیام بلوار خیام - خیام 35 روبروی سازمان کل تأمین اجتماعی ( پل عابر پیاده) - دید از سمت چهارراه خیام ۱۵ × ۳ ۴۵