شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد بلوار فردوسی بلوار فردوسی - ابتدای خیابان رسالت ( پل عابر پیاده) - دید از سمت میدان جانباز 15 × 3 ۴۵