شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد میدان 15 خرداد میدان 15 خرداد (فلکه ضد)- ضلع شرقی میدان ابتدای خ جمهوری- دید از خیابان جمهوری (فرودگاه) ۱۵ × ۳ ۵۴