شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد میدان 15 خرداد میدان 15 خرداد (فلکه ضد)- ضلع شرقی میدان ابتدای خ جمهوری- (دید از میدان جمهوری) ۱۸ × ۳ ۴۵