10)شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد بیت المقدس میدان بیت المقدس ( فلکه آب) ابتدای خیابان خسروی نو- پل عابر پیاده دید از خیابان خسروی نو ۱۶/۳ × ۲/۸ ۴۶