10)شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد بیت المقدس میدان بیت المقدس ( فلکه آب) ابتدای خیابان خسروی نو - پل عابرپیاده - دید از میدان ۱۶/۳ × ۲/۸ ۴۶