10)شهر مسیر نشــــــــــانی ابعاد متراژ
مشهد بلوار خیام بلوار خیام - خیام 35 روبروی سازمان کل تأمین اجتماعی ( پل عابر پیاده) - دید از سمت بلوار فردوسی ۱۳ × ۳ ۳۹